Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností a v stavebníctve

Kontrolné zameranie hranice pozemku

ak vlastník nemá istotu, či sú ploty správne postavené na hranici

Adresný bod

– polohové a výškové zameranie vstupu do budovy v geocentrických súradniciach
– dokumentácia zo zamerania

 

Geometrické plány

– rozostavanú stavbu, alebo kolaudáciu stavby (rodinný dom)
– oddelenie, alebo rozdelenie pozemku
– obnovenie hranice pôvodného pozemku
– majetkovoprávne usporiadanie pozemku
– vecné bremeno práva prechodu cez pozemok, alebo uloženia inžinierskych sietí

Vytýčenie hranice pozemkov

– kompletný operát z vytýčenia zaevidovaný na katastri,
– ktorý obsahuje aj vytyčovací protokol podpísaný susedmi

 

Zameranie do digitálnej mapy mesta

– zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
– zameranie polohopisu a výškopisu
– zameranie inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrika, plyn)

 

Polohopisný a výškopisný plán pre projektovanie stavieb

– Polohopisný a výškopisný plán pre projektovanie stavieb vrátane zamerania povrchových znakov inžinierskych sietí

Vytýčenie stavieb

– polohové a výškové vytýčenie rohov budovy
– dokumentácia z vytýčenia

 

Kedy potrebujete geodeta

1. pri kolaudácii stavby

Stavebný úrad požaduje:

vytýčenie stavby
geometrický plán
v prípade, že stavba je v Bratislave, aj zameranie do digitálnej mapy mesta v rámci ktorého sa merajú aj inžinierske siete (voda, kanalizácia…), ktoré by mali byť zamerané pred ich zasypaním

2. keď chcete stavať dom

polohopisný a výškopisný plán, ktorý slúži ako podklad pre projektanta na projektovanie stavby. V rámci toho sa overuje aj oplotenie, či je totožné s hranicou pozemku
ďalej všetko ako v bode 1.

3. keď neviete, kde je Vaša hranica pozemku, alebo nemáte istotu, či je plot na hranici

vytýčenie hranice pozemku, v rámci ktorého sa vyhotoví operát z vytýčenia zaevidovaný na katastri, ktorý obsahuje aj vytyčovací protokol podpísaný susedom
ak je to v záujme objednávateľa, ktorý len nemá istotu, či je plot na hranici, stačí niekedy hranicu len overiť kontrolným meraním bez vyhotovenia operátu z vytýčenia.
Vytýčenie hranice môže byť veľmi náročné v prípade nedostatočne presnej katastrálnej mapy, kde nie je možné hranicu vytýčiť priamo zo súradníc. V takom prípade, je potrebné vyhľadať v archíve všetky predchádzajúce geodetické merania a tieto zohľadniť pri vytyčovaní.

4. keď potrebujete rozdeliť, alebo oddeliť pozemok

geometrický pán; novú hranicu si určí objednávateľ, alebo mu ju určí geodet, podľa požiadaviek objednávateľa

5. keď nemáte usporiadaný pozemok

geometrický plán v rámci ktorého je riešený aj tzv. právny stav – pôvodné pozemky, ktoré nie sú zobrazené v katastrálnej mape

6. keď potrebujete zapísať do katastra vecné bremeno

v prípade, že sa má vecné bremeno vzťahovať na časť pozemku, je potrebný geometrický plán, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena

7. keď ide o tzv. duplicitné vlastníctvo

geometrický plán, ktorý slúži ako podklad pre rozhodnutie o vlastníctve súdom

Geometrický plán je len technickým podkladom na zápis do katastra. To znamená, že po jeho vyhotovení a úradnom overení katastrom sa v katastri nehnuteľností nič nemení. Obsah geometrického plánu sa zapíše na list vlastníctva a do katastrálnej mapy na základe osobitnej žiadosti o jeho zápis, ktorej prílohou je geometrický plán spolu s ďalšími potrebnými dokladmi. Podobne môže byť geometrický plán ako príloha napr. v rámci návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti.
Vybavenie zápisu geometrického plánu do katastra môže vykonať na žiadosť objednávateľa aj geodet.

Kontakt

Adresa: Kolísková 12, 841 05 Bratislava

Mobil: 0910 939 665

E-mail: jurajprachar@naex.sk

IČO: 13992902 (ZO12284/92 vydaný OÚ Bratislava 5 dňa 30.12.1992)

webdesign 2016 vizualizacie3d.eu