- Vedúci firmy je autorizovaný geodet a kartograf s dlhoročnou praxou a bývalý vysokoškolský učiteľ

- Geometrické plány pre právnické a fyzické osoby, vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb, polohopisné a výškopisné plány od r. 1992 do súčasnosti

- Zamerania do digitálnej mapy mesta pre fyzické osoby od r. 1997 do súčasnosti

- Geometrické plány pre Magistrát Bratislavy 1997 - 2006

- Sledovanie stability historického jadra Bratislavy 1987 - 1990

- Sledovanie stability objektu medzisklad jadrového odpadu v atómovej elektrárni v J. Bohuniciach 2001 - 2003

- Meranie a vyhodnocovanie zosuvných území pre inžiniersko-geologický prieskum Žiarska kotlina, lokalita Hlohovec – Sereď 1982 - 1989

- Vytyčovanie stavebných objektov v JE V2 v J. Bohuniciach, vodné dielo Králová nad Váhom 1980 – 1982

rokov praxe
43
zákaziek
1165
zákazníkov
937